Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Energy-saving technologies and means of mechanization of a new generation for cultivation of soybean and cereals in the system of biological farming

Pages: 63-68.

Syumak A.V., DSc in engineering, Leading Researcher

All-Russian Scientific Research Institute of Soybean, Blagoveshchensk

E-mail: editor_soya@mail.ru

The researches were conducted on the heavy seasonally-frozen periodically overwet soils in conditions of the Amur region. The energy-saving agricultural technologies were tested on the basis of a complex of the new generation of machines (OVPP-2.5; MMU-3.6; BPRZ-1.2) in comparison with the basic technologies and technical means. The production testing of energy-saving technologies at cultivation of barley (variety Acha) and soybean (variety Lidya) was carried out in 3-field short crop rotation (green-manured fallow – barley – soybean). In accordance with these technologies three methods of soybean sowing were tested conducted by MMU-3.6, compared to an ordinary method with the use of serial seeding-machine SZ-3.6 with row spacing of 15 cm. In sowings conducted by MMU-3.6 the selected depth of seed placement was kept regardless of applied coulters (variations did not exceed ±0.67 cm). The researches confirmed that the uniformity of seed distribution on the area of the bands improves the yield compared to the row sowing. As a result of production testing of energy-saving technologies it was marked a significant increase in the yield of barley (1.4 times) and soybean (2.3 times). The highest soybean yields was achieved at using wide-band sowing method, width of band is 20 cm – 3.26 t/ha, and band-pass sowing method, width of band is 10 cm – 2.77 t/ha. The decrease in the amount of technological operations at cultivation of barley and soybean allowed to reduce fuel consumption by 1.3 and 1.5 times respectively in comparison with the basic technologies. The energy effect amounted to 1170.78 GJ at cultivation of barley and 2293.67 GJ at cultivation of soybean.

Keywords: energy-saving technologies, technical means of a new generation, sowing method

References

1. Kirilenko Yu.P. Biologicheskoe zemledelie s pozitsii inzhenera. (vtoroe izdanie  dopolnennoe i pererabotannoe). Sistema vedeniya tekhnologicheskogo zemledeliya v melkotovarnom sel'skokhozyays-tvennom proizvodstve. [Biological agriculture from the position of engineer. Management system of technological agriculture in small-scale agricultural production (second edition revised and supplemented).]. AURA-3, Dal'NIPTIMESKh. Khutor Veselyy, 2005. 112 p.
2. Syumak A.V., Rusakov V.V., Mungalov V.A., Selin A.V., Tsyban' A.A. Rezul'taty osvoeniya resursosberegayushchej tekhnologii i tekhnicheskikh sredstv v khozyajstvakh Amurskoj oblasti. [The results of new resource-saving technologies and technical means application in the farms of the Amur region]. Tekhnika v sel'skom khozyaystve. 2010. no. 6. pp. 11-13.
3. Syumak A.V., Rusakov V.V., Tsyban' A.A., Mungalov V.A., Selin A.V. Tekhnika novogo pokoleniya dlya snizheniya negativnogo dejstviya na zernovye v period vesennej zasukhi v Amurskoj oblasti. [A new generation of technology to reducing negative effects of spring drought on crops in the Amur region]. Sel'skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii. 2011. no.1. pp.22–26.
4. Kirilenko Yu.P., Syumak A.V., Rusakov V.V. Sistemnyy analiz sredstv mekhanizatsii pri vozdelyvanii soi i zernovykh kul'tur v usloviyakh Amurskoy oblasti. [System analysis of mechanization at the cultivation of soybean and grain crops in the Amur region]. Mekhanizatsiya i elektrifikatsiya tekhnologicheskikh protsessov v sel'skokhozyayst-vennom proizvodstve: sb. nauchn. tr. Dal'GAU. [Mechanization and electrification of technological processes in agricultural production: collected sci. art. of DalGAU]. Blagoveshchensk: Dal'GAU, 2008. V. 15. pp. 3-9.
5. Zaklyuchitel'nyy otchet «Razrabotat' elementy tekhnologii zonal'noy tekhnologo-tekhnicheskoy sistemy biologicheskogo zemledeliya v soevo-zernovom sevooborote s polem pitatel'nogo substrata». [Final report "To develop the elements of technology of zonal technological and technical system of biological farming in soybean-grain crop rotation with field of nutrient substrate"]. Blagoveshchensk: Dal'NIIMESKh, 2010. 16 p.
6. Protokol №02-04-10 (12.10.012) ot 25 no-yabrya 2010 g. Priemochnykh ispytaniy. Tekhnologo-tekhnicheskaya sistema biologicheskogo napravleniya proizvodstva zernovykh i soi v trekhpol'nom sevooborote. [Protocol No. 02-04-10 (12.10.012) of Acceptance test from November 25, 2010. Technological and technical system of biological direction of production of grain and soybeans in three-field crop rotation]. S. Zelenyy Bor. 2010. 40 p.
7. Syumak A.V., Til'ba V.A., Dotsenko S.M. Povyshenie effektivnosti vozdelyvaniya soi i zernovykh kul'tur v sisteme biologicheskogo zemledeliya. [Improving the efficiency of soybean and grain crops cultivation in the system of biological agriculture]. Blagoveshchensk: OAO «PKI «Zeya», 2012. 260 p.
8. Sposob vosproizvodstva plodorodiya pochvy v korotkorotatsionnykh sevooborotakh. [Method of reproduction of soil fertility in the short rotation]. Pat. RF №2363126.
9. Rusakov V.V., Kirilenko Yu.P., Syumak A.V. Opyt osvoeniya biologo-dinamicheskoy sistemy zemledeliya KFKh kartofelevodcheskogo napravleniya «Demetra»: Rekomendatsii. [The experience of the development of bio-dynamic farming systems of potato-growing in KFH "Demetra": Recommendations]. Blagoveshchensk, 2006. 43 p.
10. Ovsinskiy I.E. Novaya sistema zemledeliya. Pereizd. v 1899 g. (Kiev, tipogr. S.V. Kul'zhenko). [A new farming system]. Novosibirsk: “AGRO-SIBIR”, 2004. 86 p.
11. GOST 23728-23730. Tekhnika sel'skokhozyaystvennaya. Metody ekonomicheskoy otsenki. [State Standard 23728-23730. Machinery agricultural. Methods for economic evaluation]. Moscow: izd-vo standartov, 1988.
12. OST 10.2.2 – 2002. Ispytaniya sel'skokhozyaystvennoy tekhniki. Metody energeticheskoy otsenki. [State Standard 10.2.2 – 2002. Testing of agricultural machinery. Methods of energy evaluation]. Moscow: izd-vo standartov, 2002.