Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Small and combined tillage in crop rotation with different types of fallow

Pages: 34-40.

Vladykina N.I., PhD in agriculture, Leading researcher

Udmurt State Agricultural Research Institute. S. Pervomajskij, Udmurtia Republic, Russia

E-mail: ugniish@yandex.ru

The possibility of replacing of moldboard treatments by resource-saving systems (light, combined) to obtain the productivity of crop rotation about 3.0 tons of grain units/ha and save of soil fertility was detected in long-term experiment at the sod-podzolic medium-eroded soil. In the three-factor experiment (9x6x2) types of fallow, tillage, fertilizer were studied in biologizing crop rotation: Fallow - Winter rye - Spring wheat - Barley + clover - Clover of the 1st year of use – Clover of the 2nd year of use - Winter rye - Barley - Oats. Saturation by grain crops is 66.7% which is important for many agricultural enterprises. Light and combined tillage systems at input of low dose of mineral fertilizers, biologization of crop rotation by organic fertilizer (manure, green manure), straw (an average of 27 t/ha) and sowing of clover (2 years of use) allowed to keep soil fertility and to obtain productivity at level 3.05 and 3.08 t grain units/ha. Manure input (60 t/ha) reduced the negative impact of light tillage and provided a positive NPK balance. At the crop rotation with green-manured fallow the light tillage is not conceded of moldboard and combined tillage on productivity (3.08-3.10 t grain units/ha), but worsened the agrochemical properties of the soil. Combined (light-moldboard) tillage system was more universal. It was effective in soil with a different fertility particularly (with a positive balance of NPK) on the background of manure. In the crop rotation with green-manured fallow (mustard) at straw input and low doses of mineral fertilizers (N180P120K120 for crop rotation) an energy efficiency ratio was 3.35; the flow of combustive and lubricating materials for autumn plowing was 10.1 l/ha; labor productivity in the autumn plowing for shift was 15.4 ha /7 hours. The content of mobile phosphorus and exchangeable potassium - 267 and 190 mg/kg, exchange acidity – 5.38, hydrolytic acidity and amount of exchangeable bases - 2.37 and 12.67 mg/100 g. The balance of humus – 5.51 t/ha. Weediness with annual and perennial weeds - 16.0 and 2.0 pc./m2. The development of root rots – 39.9 %.

Keywords: crop rotation, fallow, fertilizers, tillage system, indicators of fertility, productivity, efficiency, weediness, root rots

References

1. Kazakov G.I. Obrabotka pochvy v Srednem Povolzh'e. [Tillage in the Middle Volga]. Samara, 2008. 251 p.
2. Vladykina N.I. Vliyanie razlichnykh udobritel'nykh materialov i sistem obrabotki dernovo-podzolistoj srednesmytoj pochvy na pokazateli ee plodorodiya. [The effect of different fertilizing materials and tillage systems of sod-podzolic medium-eroded soil on indicators of its fertility]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2013. no. 10. pp. 10-13.
3 Alabushev A.V. Osnovnaya obrabotka pochvy i produktivnost' ozimoj pshenicy. [Basic tillage and productivity of winter wheat]. Zemledelie. 2009. no. 4. pp. 23-24.
4. Sheptukhov V.N. Minimalizatsiya i pryamoy posev v tekhnologiyakh vozdelyvaniya kul'tur. [Minimizing and direct sowing in the technology of cropping]. Moscow, 2005. 197 p.
5. Smirnov B.A., Kotyak P.A., Chebykina E.V. Vliyanie raznykh po intensivnosti sistem obrabotki i udobrenij na izmenenie biologicheskikh pokazatelej plodorodiya pochvy. [Effect of different treatment systems by intensity and fertilizers to changes of biological indicators of soil fertility]. Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2008. no. 10 (48). pp. 16-20.
6. Vladykina N.I. Aktivnost' cellyulozorazlagayushchikh mikroorganizmov dernovo-podzolistoj pochvy v sevooborote. [The activity of cellulose-decomposing microorganisms of sod-podzolic soil in crop rotation]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2014. no. 6 (43). pp. 32-36.
7. Okorkov V.V. Nekotorye puti povysheniya effektivnosti primeneniya udobrenij. [Some ways to improve the efficiency of fertilizer use]. Prilozhenie k zhurnalu «Sovremennye naukoemkie tekhnologii. 2008. no. 3. pp. 64-72.
8. Kosolapova A.I. Vliyanie sistem udobreniya na agrokhimicheskie pokazateli dernovo-podzolistoj pochvy i nakoplenie tyazhelykh metallov. [Effect of fertilization systems on agrochemical parameters of sod-podzolic soil and accumulation of heavy metals]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2012. no. 6 (31). pp. 19-22.
9. Pegova N.A., Kholzakov V.M. Resursosberegayushchaya sistema obrabotki dernovo-podzolistoj pochvy. [Resource-saving tillage system of sod-podzolic soil]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2015. no. 1 (44). pp. 35-39