Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Influence of increasing doses and ratios of mineral fertilizers on productivity and quality of barley grain

Pages: 24-30.

Abashev V.D., DSc in agriculture, head of laboratory,
Svetlakova E.V., associated researcher,
Popov F.А., PhD in agriculture,
Noskova E.N., PhD in agriculture,
Denisova A.V. associate researcher

North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia

E-mail: niish-sv@mail.ru

Results of long-time stationary field experiment on application of mineral fertilizers on the sod-podzolic middle-clay soil generated on eluvia of Perm's clay are presented in article. There is a seventh rotation of six-field grain-fallow-grass crop rotation began in 1972-1974. The experiment pattern is a part of full factorial scheme and includes 22 variants. Dozes of nitrogen, phosphorus, and potassium are varying from 30 till 150 kg of acting matter. Barley Abava was cultivated after winter rye that follows pure fallow. Productivity of barley increased with increase in doses of fertilizers, but additions of yield is decreasing with each next doze. Productivity of barley grain is defined basically by application of nitric and phosphoric fertilizers and their interaction. Potassium fertilizers made essential impact on yield value only at their joint entering with the nitric. For barley variety Abava N90Р90К90 can be considered as an optimum dose which has provided productivity of 3.41 t/ha that is 2.4 times higher than without fertilizers input. At following increasing of fertilizer's doze addition of yield was insignificant in most cases. Recoupment of 1 kg of acting matter of entering fertilizers with basic production changes by a similar way. A greatest recoupment was in variants with minimum doses of nitric and phosphoric fertilizers: N60 – 15.8;  N60Р60 – 13.4; N30Р30К30 – 11.6 kg; the lowest one – in variants: К60 – 3.8; К120 – 1.3 kg. Each next doze of fertilizers leads to lowering of barley grain's recoupment with minimum at N150P150K150 equal to 4.9 kg. Volume weight of barley grain is dependent mainly on weather conditions during growth season and harvesting time. At dry 2013 there is noted tendency to lowering the parameter with increasing of fertilizers' doze. Nitric fertilizers have raised protein content and have lowered starch content in grain. Phosphorus-and-potassium fertilizers have not affected grain quality.

Keywords: barley, productivity, sod-podsolic soil, fertilizers, recoupment of fertilizers with grain, 1000 grains weight, nature

References

1. Surov N.G. Vliyanie vozrastayushchikh doz udobreniy na urozhaynost' s.-kh. kul'tur i agrokhimicheskie svoystva pochvy. [Influence of increasing doses of fertilizers on productivity of agricultural crops and agrochemical properties of soil]. V sb.: Puti povysheniya plodorodiya pochv v Volgo-Vyatskoy zone. [Ways of increase of fertility of soils in Volga-Vyatka zone]. Kirov, 1980. pp. 41-45.
2. Ivanova T.I., Kozhemyakova R.N., Pleshakova S.V. Effektivnost'  mineral'nykh udobreniy pri dlitel'nom primenenii na dernovo-podzolistoy pochve. [Efficiency of mineral fertilizers at long application on sod-podsolic soil]. V sb.: Vliyanie dlitel'nogo primeneniya udobreniy na plodorodie pochvy i produktivnost' sevooborotov. [Influence of long application of fertilizers on fertility of soil and efficiency of crop rotations]. Moscow: Agro-promizdat, 1985. V. VIII. p.27.
3. Pasynkov A.V., Svetlakova E.V., Pasynkova E.N. i dr. Izmenenie agrokhimicheskikh pokazateley dernovo-podzolistoy pochvy i produktivnosti sevooborota pri dlitel'nom primenenii udobreniy. [Change of agrochemical parameters of sod-podsolic soil and efficiency of a crop rotation at long application of fertilizers]. V sb.: Rezul'taty dlitel'nykh issledovaniy v sisteme Geoseti opytov s udobreniyami RF. [Results of long researches in system of the Geonetwork of experiences with fertilizers of the Russian Federation]. V.2. Moscow: VNIIA, 2012. pp. 267-288.
4. Golovko T.K., Rodina N.A., Kurenkova S.V., Tabalenkova G.N. Yachmen' na Severe. [Barley in the north]. Ekaterinburg, 2004. 155 p.
5. Abashev V.D., Svetlakova E.V. Vliyanie vozrastayushchikh doz i sootnosheniy mineral'nykh udobreniy na urozhaynost' zernovykh kul'tur. Innovatsionnye tekhnologii vozdelyvaniya s.-kh. kul'tur – osnova vedeniya rastenievodstva v sovremennykh usloviyakh. [Influence of increasing doses and ratios of mineral fertilizers on productivity of grain crops. Innovative technologies of cultivation of agricultural crops - a basis of conducting plant growing in modern conditions]. Izhevsk, 2014. pp. 59-63.
6. Praktikum po agrokhimii. [A practical work on agrochemistry]: uch. posobie. 2-e izd., pererab. i dop. Pod red. akademika RASKhN V.G. Mineeva. Moscow: MGU, 2001. 689 p.
7. Eryashev L.G., Bektyashkin I.G., Kudashkina S.V. Urozhaynost' i kachestvo semyan yachmenya v zavisimosti ot fona pitaniya rasteniy. [Productivity and quality of barley seeds depending on a background of plant nutrition]. Kormoproizvodstvo, 2013. no.8. pp.14-16.
8. Kodanev I.M. Agrotekhnicheskie priemy povysheniya kachestva zerna. [Agrotechnical receptions of improvement of grain quality]. Gor'kiy, 1981. 47 p.
9. Zavalin A.A., Pasynkov A.V. Azotnoe pitanie i prognoz kachestva zernovykh kul'tur. [Nitric nutrition and the forecast of grain crops quality]. Moscow: VNIIA, 2007. 208 p.
10. Nettevich E.D., Anikanova Z.F., Romanova L.M. Vyrashchivanie pivovarennogo yachmenya. [Cultivation of brewing barley]. Moscow: Kolos, 1981. 207 p.
11. Pannikov V.D., Mineev V.G. Pochva, klimat, udobrenie i urozhay. [Soil, climate, fertilizer, and crop]. Moscow: Agropromizdat, 1987. 512 p.