Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Productivity of red clover varieties in conditions of the Middle Urals

Pages: 31-36.

Kasatkina N.I., PhD in agriculture, leading researcher,
Nelyubina Zh.S., PhD in agriculture, leading researcher

The Udmurt Research Institute of Agriculture, Izhevsk, Russia

E-mail: ugniish-nauka@yandex.ru

Field experiments were carried out on sod-podzolic medium-loamy soils typical for Middle Urals in order to estimate the fodder and seed production of red clover varieties depending on abiotic conditions and herbage age. Meteorological conditions in the years of research (2011-2015) were different and had a significant impact on the clover productivity. The average varietal yield of dry aboveground mass of red clover of the first year of use in a sum of two mowings was 7.2-7.4 t / ha; in the second year of use dry matter yield was at level of 6.3-6.7 t / ha. Relatively hot and humid growing season of 2012 contributed to the formation of high forage productivity of clover herbage in 1st (8.2 t / ha) and 2nd year of use (10.4-10.6 t / ha). The average varietal yield of clover seeds in 1st year of use ranged from 40-55 kg / ha in a cool and wet growing season up to 259-282 kg / ha at a relatively hot and dry weather. The long-term average varietal yield (average yield in the experiment) of clover varieties of double-cut type was 157 kg / ha, single-cut type - 147 kg / ha. In the 2nd year of herbage use, the seed productivity of red clover decreased up to 39 and 38 kg / ha, respectively. On average for the research, the high fodder productivity was formed by varieties Dymkovskyi, Pamyaty Burlaki, and Onyx. Green mass of clover had high nutritional value and corresponded to zootechnical standards. The seed productivity of studied varieties of clover was on the level of standard varieties.

Keywords: red clover, seed productivity, fodder productivity, herbage age, fodder quality

References

1. Sapega V.A. Produktivnost' i parametry adaptivnosti sortov prosa pri ikh vyrashchivanii na zelenuyu massu i semena. [Productivity and parameters of adaptability of millet varieties at growning for green mass and seeds]. Kormoproizvodstvo. 2014. no. 12. pp. 27-31.
2. Konstantinov O.B., Kondratenko E.P. Otsenka urozhaynosti i stabil'nosti novykh sortov ozimoy rzhi v usloviyakh lesostepnoy zony Kemerovskoy oblasti. [Evaluation the yield and stability of new varieties of winter rye in the conditions of forest-steppe zone of the Kemerovo region]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2015. no. 3. pp. 7-9.
3. Zinovjev A.V., Kokonov S.I. Kormovaya pro-duktivnost' gibridov kukuruzy v zavisimosti ot abiotiches-kikh usloviy Srednego Predural'ya. [Fodder efficiency of corn hybrids depending on the abiotic conditions of the Middle Urals]. Kormoproizvodstvo. 2015. no. 12. pp. 31-35.
4. Prudnikov A.D., Rekashus E.S. Sravnitel'naya otsenka produktivnosti novykh sortov klevera lugovogo v agroekologicheskikh usloviyakh Smolenskoy oblasti. [Comparative evaluation of efficiency of new varieties of red clover in the agroecological conditions of the Smolensk region]. Vestnik Orlovskogo GAU. 2011. no. 4 (31). pp. 12-14.
5. Kasatkina N.I., Nelubina Zh.S. Kormovaya produktivnost' sortov klevera lugovogo v usloviyakh Udmurtskoy Respubliki. [Fodder efficiency of red clover varieties in the conditions of the Udmurt Republic]. Metody i tekhnologii v selektsii rasteniy: mat-ly Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. [ Methods and techniques in plant breeding: Materials of All-Russian scientific-practical conference with international participation]. Kirov: NIISKh Severo-Vostoka, 2014. pp. 173-176.
6. Figurin V.A., Suntsova N.P., Cheglakova O.A. Pitatel'naya tsennost' i produktivnost' rannespelykh sortov klevera lugovogo pri raznykh rezhimakh ispol'zovaniya. [The nutritional value and productivity of early maturing varieties of red clover with different modes of use]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2015. no. 3(46). pp. 38-42.
7. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu issledovaniy v semenovodstve mnogoletnikh trav. [Methodical guidelines on conduct of research in seed production of perennial grasses]. Moscow, 1986. 136 p.
8. Novosyolov U.K. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu polevykh opytov s kormovymi kul'turami. [Methodical guidelines on carrying out of field experiments with forage crops]. Мoscow, 1997. 156 p.
9. Kosolapov V.M., Chujkov V.A., Hudjakova H.K., Kosolapova V.G. Fiziko-khimicheskie metody analiza kormov. [Physico-chemical methods of analysis of fodder]. Мoscow: Izdatel'skiy dom «Tipografiya Rossel'khozakademii», 2014. 344 p.
10. Kolyasnikova N.L. Morfobiotipy raznykh sortov klevera lugovogo i gibridnogo. [Morpho-biotypes of different varieties of red and hybrid clover]. Permskiy agrarnyy vestnik. 2013. no. 1 (1). pp. 33-35.