Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Results of acceptance tests of the machine for extraction and scarification of clover seeds КС-0.2

doi: 10.30766/2072-9081.2016.55.6.62-67.

Pages: 62-67.

read all

Burkov A.I., DSc in engineering, professor, head of laboratory,
Simonov M.V., PhD in engineering, associate professor, senior researcher,
Mokiev V.Yu., associsted researcher

North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia

E-mail: zisomniishsv@mail.ru

Prototype of the machine for extraction and scarification of clover seeds КС-0.2 was tested. The machine is used for extraction of seeds from the wad of clover and scarification of hard grass seed. The purpose of the test - determination of agro-technical, operational-technological, economic performance of machines; safety indicators, ergonomics and reliability of the machine. Verification of its conformity to requirements of the technical specifications (TS) and normative documentation (ND). Wad of clover Kirovskij-159 was used for extraction of seeds. Seeds of Galega orientalis were used for scarification of seeds according to requirements of State standard 52323-2005. The test results revealed that the machine is functioning and efficiently performs processes of extraction of seeds from the wad of clover and scarification of hard grass seed. The machine complies with the basic requirements by assignment, reliability, security, and parameters of operation and technologies. The machine provides degree of seeds extraction 97.5…94.4 %, crushing of seeds 0.82…0.31% with productivity 0.16…0.38 t/h; degree of scarification of seeds 98.7…99.1%, crushing of seeds 1.2…1.6 % with productivity 0.19…0.33 t/h. Machine fits into the technology of seed production of perennial grasses and is recommended for use in agricultural production.

Keywords: tests, machine for extraction clover seed, machine for scarification seeds, extraction grass seed

References

1. Ivanov A.E., Mitrofanov N.M., Erk F.N. Mekhanizatsiya proizvodstva semyan mnogoletnikh trav. [Mechanization of production of perennial grass seeds]. Leningrad: Kolos: Leningrad. otd-nie, 1981. 192 p.
2. Vyatskie klevera [Vyatka clovers]. N.P. Kiselev [e.a.]. Kirov.: GIPP "Vyatka", 1995. 276 s.
3. Burkov A.I., Simonov M.V., Mokiev V.Yu. Rezul'taty issledovaniy vytirayushche-skarifitsiruyushchego ustroystva pri vytiranii semyan iz pyzhiny klevera. [Results of investigations of extraction-scarifining unit at seed extraction from clover wad]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2013. no. 3. pp. 59-64.
4. Burkov A.I., Simonov M.V., Mokiev V.Yu. Vliyanie konstruktivno-tekhnologicheskikh parametrov vytirayushche-skarifitsiruyushchego ustroystva na kachestvo skarifikatsii. [Influence of gesign-constructive parameters of extracted-scarifining unit on quality of scarification]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2014. no. 2. pp. 63-68.
5. Protokol № 06-74-2015 (1070022) ot 21 dekabrya 2015g. priemochnykh ispytaniy kleveroterki-skarifikatora KS-0,2. [Protocol № 06-74-2015 (1070022) from 21 december 2015 of acceptance tests of clover extractor-scarificator КС-0.2]. Orichi: FGBU "Kirovskaya gosudarstvennaya zonal'naya mashinoispytatel'naya stantsiya", 2015. 50 p.
6. Burkov A.I., Simonov M.V., Mashkovcev M.F. Sposob opredeleniya pokazateley kachestva raboty kleveroterok. [Method of estimation of quality traits of clover-extractor action]. Patent RF, no. 2425483, 2011.
7. Burkov A.I., Simonov M.V., Mokiev V.Ju. Sposob opredeleniya pokazateley kachestva raboty skarifikatorov. [Method of estimation of quality traits of scarificator action]. Patent RF, no. 2564874, 2015.