Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Results of red clover breeding for aluminum tolerance under conditions of North-East of European part of Russia

Pages: 20-25.

Onuchina O.L1, PhD in agriculture, head of laboratory,
Gripas' M.N.2, PhD in agriculture, head of laboratory,
Korneva I.A.1, associated researcher,
Arzamasova E.G.2, PhD in agriculture, researcher,
Popova E.V.2, PhD in agriculture, researcher

1Falenki breeding station, s. Falenki, Kirov region, Russia, 2North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia

E-mail: fss.nauka@mail.ru

Results of perennial (1991-2016) experimental work carried out in Kirov region on creation of new breeding material and varieties of red clover combining aluminum tolerance and high productivity and other valuable parameters under conditions of North-east of European Russia are presented in the article. Methods are presented of creation of breeding material with tolerance to ions of aluminum and hydrogen. Characteristic of provocative edaphic background is done. Aluminum tolerant variety Grin is created with method of multiple two-stage selection of genotypes resistant to H+ and Al3+ (in laboratory towel culture and on hard field background). The variety is included in State Register of breeding achievements of Russian Federation in 2010 for 4 regions. As a result of selection in vitro for resistance to toxic ions of aluminum and hydrogen in combination with selection on field provocative background 60 breeding lines were obtained having value for creation of aluminum- and acid-resistant varieties of red clover. High resistance is revealed to edaphic stress-factors in perspective clone population P-15: in nursery of preliminary test on aluminum acid background under drought of 2016 the population statistically exceed standard variety Dymkovsky and early variety Trio on productivity of green mass on 6.5 and 9.5 t/ha or 23.0 and 37.7%. 79 breeding lines were created by the method of direct selection of genotypes on hard aluminum acid field background, 20 perspective lines were chosen combining resistance to edaphic stress factors with winter hardiness and high productivity of green mass (17.5-64.1% higher than variety Grin).

Keywords: red clover, method, selection, aluminum tolerance, polycross populations, regenerants, clone population, variety

References

1. Klimashevskiy E.L. Geneticheskiy aspekt mineral'nogo pitaniya rasteniy. [Genetic aspect of plant mineral nutrition]. Moscow: Agropromizdat, 1991. 415 p.
2. Zhuchenko A.A. Adaptivnaya sistema selektsii rasteniy (ekologicheskie osnovy). [Adaptive system of plant breeding (ecological basis).]. Moscow: RUDN, 2001. Vol. 1. 780 p.
3. Baligar V.C., Wright R.J., Kinraide T.B., Foy C.D., Elgin J.H. Aluminum effects on growth, mineral uptake, and efficiency ratio in red clover cultivars. Agron. J., 1987. V. 79. no. 6. рр. 1038-1044.
4. Lonkipoundis S. Tolerance of winter cereals to increased soil acidity. Docl. Bolg. A.N., 1995. V. 48. no. 7. pр. 107-110.
5. Johnson J.P., Carver B.F., Baligar V.C. Productivity in Great Plains acid soils of wheat genotypes selected for aluminium tolerance. Plant and Soil., 1997. V. 188. pр. 101-106.
6. Payvin S.G., Novoselov M.Yu. Nekotorye rezul'taty selektsii klevera lugovogo na ustoychivost' k ionam alyuminiya. [Some results of red clover breeding for resistance against aluminum ions]. Selektsiya i semenovodstvo. 1997. no. 2. pp. 23-25.
7. Rodina N.A., Shchennikova I.N. Nekotorye rezul'taty selektsii yachmenya na kislykh pochvakh. [Some results of barley breeding on acid soils]. Selektsiya, semenovodstvo i sortovaya tekhnologiya na Severo-Vostoke evropeyskoy chasti Rossii: Sb. nauch. tr. Zonal'nogo NIISKh Severo-Vostoka. [Breeding, seed rising and varietal technology on North-East of European part of Russia: Collection of articles of Zone North-East Agricultural Research Institute.]. Kirov, 2001. pp. 96-100.
8. Piskovatskiy Yu.M., Nenarokov Yu.M., Stepanova G.V., Solozhentseva L.F. e. a. Novye napravleniya v selektsii lyutserny i sozdanie ekologicheski differentsirovannykh, razlichayushchikh-sya po tipu ispol'zovaniya sortov. [New directions in Lucerne breeding and creation of ecological approach varieties differ by type of use]. Adaptivnoe kormoproizvodstvo: problemy i resheniya (k 80-letiyu VNII kormov imeni V.R. Vil'yamsa). [Adaptive fodder cropping: problems and solutions (by 80-th anniversary of V.P. Williams Fodder Research Institute)]. Moscow: FGNU «Rosinformagrotekh», 2002. рр. 294-308.
9. Batalova G.A., Shirokikh I.G., Tulyakova M.V., Shevchenko S.N. et al. Nekotorye rezul'taty i voprosy metodologii selektsii ovsa na ustoychivost' k edaficheskomu stressu. [Some results and problems of methodology of oats breeding for resistance against edaphic stress]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2015. no. 4. pp. 9-15.
10. Lisitsyn E.M. Fiziologicheskie osnovy edaficheskoy selektsii rasteniy na evropeyskom severo-vostoke Rossii. [Physiological basis of plant edaphic breeding on European north-east of Russia]. Kirov, 2003. 196 p.
11. Metodicheskie ukazaniya po selektsii i pervichnomu semenovodstvu klevera. [Methodical indications on breeding and primary seed rising of clover]. Moscow: VNII kormov, 1996. 92 p.
12. Metodicheskie ukazaniya po selektsii mnogoletnikh trav. [Methodical indications on breeding of perennial grasses]. Moscow: VNII kormov, 1985. 188 p.
13. Metodicheskie ukazaniya po selektsii i pervichnomu semenovodstvu klevera. [Methodical indications on breeding and primary seed rising of clover.]. Moscow: VNII kormov, 2002. 72 p.
14. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta. [Methods of field experiment]. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.
15. Onuchina O.L., Tumasova M.I., Gripas' M.N., Korneva I.A. Novyy alyumotolerantnyy sort klevera lugovogo Grin. [New aluminum-tolerant red clover Grin]. Novye sorta sel'skokhozyaystvennykh kul'tur – sostavnaya chast' innovatsionnykh tekhnologiy v rastenievodstve: Sb. nauch. mat. Shatilovskikh chteniy, posvyashchennykh 115-letiyu Shatilovskoy SKhOS 12-13 iyulya 2011 g. [New varieties of agricultural crops as a part of innovative technologies in plant industry: Collection of scientific materials of Shatilov's lecturing dedicated to 115-th anniversary of Shatilov Agricultural Test Station, 12-13 July 2011]. Orel, 2011. pp. 475-479.