Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

The agrochemical profile of sod-podzoil heavy loam soil in a long stationary experiment

Pages: 59-65.

Zavyalova N.E., DSc in biology, head of laboratory

Perm Institute for Agrochemical Studies, s. Lobanovo, Perm, Russia

E-mail: pniish@rambler.ru

During a stationary experiment (Perm Institute for Agrochemical Studies) in fifth rotation of an 8-field crop rotation after the 2nd year clover we studied the agrochemical profile of sod-podzoil soil for the growing dosages of mineral fertilizers (0, 30, 60, 90, 120, 150 kg of acting matter/ha). We have found that during a long term full fertilizer usage in crop rotation the main agrochemical parameters change in top layer of 0-40 cm. Increasing high dosages of fertilizers leads to soil acidation, mobile phosphorus saving in arable horizon up to 51.3 mg/100 g, and to fixation the initial humus content in variants N120Р120К120and N150Р150К150. Profile humus distribution is decreasing, doesn’t depend on a long term experiment variants, it is common for sod-podzolic type of soil. On the l40-100 cm layer the humus composition changes weakly, it's around 0.5-0.6 %. The mobile phosphorus composition, exchangeable Ca and Mg cations is 1.5-2 times higher in depth horizons than in upper layer of 0-20 cm. Fractional humus composition is fulvate or humate fulvate, which is common for zonal genetic conditions of soil formation. Using mineral fertilizers leads to neogeic humic substances increase and expansion of relation Сha: Сfa from 0.70 on controle to 0.98 on the variant of N150Р150К150. Heavy granulometric content blocks humic acids migration lower than 40 cm. Сha fa relation in the layer lower than 40 cm varies from 0.24 up to 0.50. Fulvate acids (except for FA-1 fraction) were defined in all the layers of soil up to 100 cm.

Keywords: sod-podzoil soil, mineral fertilizers, agrochemical characteristics, fractional composition of humus, soil profile

References

1. Derganova M.I. Organicheskoe veshchestvo pochv: Statika i dinamika. [Organic matter of soil. Dynamics and statics]. Novosibirsk: Nauka, 1984. 152 p.
2. Ponomareva V.V., Plotnikova T.A. Gumus i pochvoobrazovanie. [Humus and soil development]. Leningrad: Nauka, 1980. 221 p.
3. Garkusha I.F. Izmenenie dernovo-podzolistykh pochv pod vliyaniem okul'turivaniya. [Changing sod-podzolic soils during cultivation]. Pochvovedenie. 1955. no. 4. pp. 33-47.
4. Dospekhov B.A., Kiryushin B.D., Braters-kaya A.N. Izmenenie agrokhimicheskikh svoystv dernovo-podzolistoy pochvy po profilyu pod vliyaniem 62-letnego primeneniya udobreniy  i periodicheskogo izvestkovaniya. [Changing agrochemical characteristics of sod-podzolic soil on profile as an impact of 62 years of fertilization and periodic liming]. Izvestiya TSKhA. 1975. Ed. 6. pp. 30-40.
5. Gamzikov G.P., Kulagina M.N. Izmenenie soderzhaniya gumusa v pochvakh v rezul'tate sel'skokhozyaystvennogo ispol'zovaniya. [Soil humus content changing as a result of agricultural usage]. Moscow: VNIITZiagroprom, 1992. 48 p.
6. Lykov A.M., Es'kov A.L., Novikov M.P. Organicheskoe veshchestvo pakhotnykh pochv Nechernozem'ya. [The organic matter of Nechernozemie arable lands]. Moscow: GNU VNIITIOU, 2004. 630 p.
7. Zav'yalova N.E., Storozheva A.N. Agrokhimicheskie svoystva dernovo-podzolistoy pochvy i urozhaynost' polevykh kul'tur pri vnesenii vozrastayushchikh doz polnogo mineral'nogo udobreniya. [Agrochemical characteristics of sod-podzolic soils and productivity of field crops using increasing doses of full mineral fertilizer]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2015. no. 4 (47). pp. 24-30.
8. Abashev V.D., Svetlakova E.V., Popov F.A., Noskova E.N., Denisova A.V. Vliyanie vozrastayushchikh doz i sootnosheniy mineral'nykh udobreniy na urozhaynost' i kachestvo yachmenya. [Effect of increasing doses and correlations of mineral fertilizers on barley quality and crop capacity]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2016. no. 1(50). pp. 24-30.
9. Chebotarev N.T., Yudin A.A. Vliyanie organicheskikh i mineral'nykh udobreniy na svoystva i produktivnost' dernovo-podzolistoy pochvy v usloviyakh Respubliki Komi. [Organic and mineral fertilizers impact on sod-podzolic soil characteristics and productivity in Komi Republic]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2015. no. 6(49). pp. 43-46.
10. Kozlova L.M., Rubtsova N.E., Soboleva N.N. Transformatsiya organicheskogo veshchestva agrodernovo-podzolistykh pochv Evro-Severo-Vostoka. [Sod-podzolic soils organic matter transformation in European North East]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2015. no. 6(49). pp. 47-53.
11. Korataev N.Ya. Pochvy Permskoy oblasti. [Perm region soils]. Perm': Permskoe kn. izd-vo, 1962. 278 p.
12. Kogut B.M. Soderzhanie gumusa v pakhotnykh pochvakh Rossii. [Humus content in arable Russian soils]. Pochvovedenie. 2012. no. 9. pp. 944-952.
13. Lapa V.V., Seraya T.M., Bogatyreva E.N, Biryukova O.M. Vliyanie dlitel'nogo primeneniya udobreniy na gruppovoy i fraktsionnyy sostav gumusa dernovo-podzolistoy legkosuglinistoy pochvy. [Long term fertilization impact on group and factional composition light sod-podzolic soil humus]. Pochvovedenie. 2011. no. 1. pp. 111-116.