Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Estimation of spring soft wheat varieties by yield and adaptive properties

Pages: 19-23.

Volkova L.V., PhD in biology, head of laboratory
North-east Agricultural Research Institute, Kirov, Russia
Gireva V.M.,
head of branch
State Commission on Kirov region

E-mail: niish-sv@mail.ru

The evaluation of varieties of spring soft wheat Bazhenka, Vyatchanka, Svecha, Iren’, Margarita, Simbirzit, and Priokskaya on yield and parameters of adaptive properties, including ecological plasticity, stability and homeostaticity was carried out. A significant influence of en-vironmental factors on the formation of productivity is shown. Average yields of varieties for 2014...2016 in five ecological points of the Kirov region was 3.59 t/ha and varied depending on the test point from 2.61 to 4.18 t/ha (the share of influence of the factor is 38.7%), the conditions of the year – from 3.05 to 4.04 t/ha (18.9%), the genotype - from 3.29 to 3.92 t/ha (6.4%). With regression analysis varieties of intensive type (Bazhenka, Margarita, Simbirtsit) and varieties with a weak response to changes in environmental conditions (Svecha, Iren) have been identified. A high level of average yields was distinguished by early varieties Vyatchanka and middle-ripening varieties Margarita and Simbirtsit. High degree of homeostatics was in variety Priokskaya. The analysis of nine parameters of adaptive properties calculated by different methods determined the high consistency between the coefficient of variation, the plasticity and stability characteristics by S.A. Eberhart and V.A. Russell, and the multiplicative coefficient. The coefficient of regression, in turn, significantly correlated with the yield, i.e. varieties with high level of the trait were characterized as more plastic. The parameters of Stability Index, homeostaticity, and the level of variety stability bear similar information and can be recom-mended for assessing homeostasis as a property to provide high and stable yield in different me-dia.

Keywords: spring soft wheat, variety, productivity, adaptability, plasticity, stability

References

1. Goncharov P.L., Kurkova S.V., Osipova G.M. Reaktsiya sortov yarovoy myagkoy pshenitsy na usloviya vneshney sredy v stepnoy zone Zapadnoy Sibiri (Severnaya Kulunda). [Reaction of spring soft wheat varieties to environmental conditions in the steppe zone of Western Siberia (North Kulunda)]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2013. no. 1. pp.5-7.
2. Loginov Yu.P., Kazak A.A., Yudin A.A. Sortovye resursy yarovoy myagkoy pshenitsy v Zapadnoy Sibiri i sovershenstvovanie ikh na perspektivu. [Varietal resources of spring soft wheat in Western Siberia and their improvement for the perspective]. Sibirskiy vestnik sel’skokhozyaystvennoy nauki. 2012. no. 3. pp.18-24.
3. Morgunov A.I., Naumov A.A. Selektsiya zernovykh kul’tur na stabilizatsiyu urozhaynosti. [Breeding of grain crops to stabilize yields]. Moscow, 1987. 60 p.
4. Metodika Gosudarstvennogo sortoispytaniya sel’skokhozyaystvennykh kul’tur. [Methods of the State Variety Testing of Agricultural Crops]. Iss. 1. Moscow, 1971. 248 p.
5. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta. [Methods of field experiment]. Moscow, 1981. 336 p.
6. Plokhinskiy N.A. Biometriya. [Biometrics]. Novosibirsk, 1961. 364 p.
7. Eberhart S.A., Russel W.A. Stability parameters for comparing varieties. Crop. Sci. 1966. Vol. 6. no. 1. pp. 36-40.
8. Khangil’din V.V. Parametry otsenki gomeostatichnosti sortov i selektsionnykh liniy v ispytaniyakh kolosovykh kul’tur. [Parameters of estimation of homeostaticity of varieties and breeding lines in tests of cereal crops]. Nauch.-tekhn. byul. Vsesoyuz. selekts.-genet. in-ta. Odessa, 1986. no. 2 (60). pp. 36-41.
9. Martynov S.P. Otsenka ekologicheskoy plastichnosti sortov sel’skokhozyaystvennykh kul’tur. [Estimation of ecological plasticity of varieties of agricultural crops]. Sel’skokhozyaystvennaya biologiya. 1989. no. 3. pp. 124-128.
10. Nettevich E.D., Morgunov A.I., Maksimenko M.I. Povyshenie effektivnosti otbora yarovoy pshenitsy na stabil’nost’ urozhaynosti i kachestva zerna. [Increasing the efficiency of selection of spring wheat for the stability of yield and grain quality]. Vestnik sel’skokhozyaystvennoy nauki. 1985. no. 1. pp. 66-73.
11. Udachin R.A., Golovchenko A.P. Metodika otsenki ekologicheskoy plastichnosti sortov pshenitsy. [Method for assessing the ecological plasticity of wheat varieties]. Selektsiya i semenovodstvo. 1990. no.5. pp. 2-6.
12. Wrike G. Z. Pflanzenzuchtung. 1962. Vol. 47. no. 1. pp. 92-96.
13. Bebyakin V.M., Kulevatova T.B., Starichkova N.I. Metodicheskie podkhody, metody i kriterii otsenki adaptivnosti rasteniy. [Methodical approaches, methods and criteria for assessing plant adaptability]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. 2005. Vol.5. Khimiya. Biologiya. Ekologiya. Iss. 2. pp. 69-71.
14. Strizhova F.M. Vzaimosvyaz’ parametrov adaptivnosti yarovoy pshenitsy. [Interrelation of parameters of spring wheat adaptability]. Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2003. no. 2. pp. 203-206.
15. Kil’chevskiy A.V., Khotyleva L.V. Ekologicheskaya selektsiya rasteniy. [Ecological breeding of plants]. Minsk: Tekhnalogiya, 1997. 372 p.