Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

The influence of windbreak on the content of heavy metals in soil of windbreak and adja-cent fields

Pages: 39-43.

Pugaev S.V., PhD in biology, senior researcher
Mordovian Agricultural Research Institute, Saransk, Russia,
Chegodaeva N.D., PhD in agriculture, associate professor
Mordovian state pedagogical institute named after M.E. Evsevyev, Saransk, Russia

E-mail: niish-mordovia@mail.ru

Windbreaks as an important part of agrobiocenoses detain snow on the inter-band space which causes the accumulation of pollutants in the soil including heavy metals (HM). The article presents the results of studies for 2001…2008 in the Republic of Mordovia on study the effect of windbreaks on the distribution of highly toxic HM in the layers of chernozem leached heavy loam (in the layers 0-20 cm, 30-40 cm, 50-60 cm) under conditions of windbreak and the pro-tected field on the windy side. Age of deciduous trees is more than 50 years. Sampling points: windbreak, 10, 30, 50, 100, 150 and 250 m (background) from the strip. The soil contamination of the forest stripe with TM is more than in the field and indicates its ability to filter technogenic emissions. In the 0-20 cm layer of the windbreak the content of TM is 1.09 - 5.07 times higher than in the plowland of the geochemical area where the field is located; only Cu is less than the estimated permissible concentrations of HM. Therefore it is dangerous to collect mushrooms in forest belts around cities. The total content of HM varied in the soil layers of the field up to 60 cm. The redistribution of the maxima of the relative proportions of the HM content in the layers at a different distance from the strip depending on the metal was noted: 50 m for Pb, Zn, Cu, Co; in 250 m - more differentiated for Zn, Ni, Co. The content of HM in the soil of the background site is significantly lower than in the soil of the band across all layers for Pb, Zn, Ni; in the 0-20 cm layer for Cu; in the layers 0-20 and 30-40 cm - for Co. It is recommended to grow raw materials for dietary products and baby food in the center of the fields. The eluvial-accumulative coefficient shows the aerial and hydrogenic types of soil contamination associated with the distribution and quality of the snow cover in the field protected by the strip.

Keywords: heavy metals, soil, windbreak, eluvial-accumulative coefficient

References

1. Vodjanickij Ju.N. Sovremennye tendencii zagrjaznenija pochv tjazhelymi metallami. [Modern tendencies of soil contamination with heavy metals]. Agrohimija. 2013. no. 9. pp. 88-96.
2. Heavy metals in soils. Trace metals and metalloids in soils and their bioavailabiti. Ed. by B.J. Alloway. Dordrecht: Springer Science+Buiness. Media, 2013. 613 p.
3. Kabata-Pendias A. Trace elements in soils and plants. 4th ed. CRC Press, Taylor & Fracis Group, 2011. 505 p.
4. Baron S., Carignar I., Plodium A. Disptrsion of heavy metals (metalloids) in soils from 800 year old pollution (Mont Lotere, France). Environ. Sci. Technol. 2006. V. 40. pp. 5319-5326.
5. Kargin. I.F., Nemtsev S.N., Kargin V.I., Perov N.A., Borovoy M.V. Zasukha i bor’ba s ney: retrospektiva i sovremennost’. [Drought and struggle with it: a retrospective and the present]. Nauchn. red. I.F. Kargin. Saransk, 2011. 712 p.
6. Bol’shakov B.A., Krasnova N.M., Borisochkina T.I., Sorokin S.E., Grakovskiy V.G. Aerotekhnogennoe zagryaznenie pochvennogo pokrova tyazhelymi metallami: istochniki, masshtaby, rekul’tivatsiya. [Aerotechnogenic contamination of the soil cover with heavy metals: sources, scales, reclamation]. Moscow: Pochvennyy in-t im. V.V. Dokuchaeva, 1993. 90 p.
7. Kargin I.F., Igonov I.I. Khimicheskiy sostav atmosfernykh osadkov i soderzhanie v nikh tyazhelykh metallov. [The chemical composition of atmospheric precipitations and the content of heavy metals in them]. Rossiyskiy nauchnyy mir. 2013. no. 1(1). pp. 49-55.
8. Metodika opredeleniya soderzhaniya metallov v poroshkovykh probakh pochv metodom rentgenofluorestsentnogo analiza. [Method for determining the content of metals in powder samples of soils by X-ray fluorescence analysis]. Saint Petersburg: NPO «Spektron », 1994. 11 p.
9. Mazhayskiy Yu.A. Regional’nye osobennosti raspredeleniya tyazhelykh metallov v profilyakh pochv. [Regional features of the distribution of heavy metals in soil profiles]. Doklady Rossel’khozakademii. 2003. no. 2. pp. 25-28.
10. Akhmetov Sh.I., Smolin N.V. Vliyanie sredstv khimizatsii na vymyvanie mineral’nogo azota iz vyshchelochennogo chernozema. [Influence of means of chemicalization on leaching of mineral nitrogen from leached chernozem]. Agrokhimiya. 1996. no. 12. pp. 3-9.
11. Akhmetov Sh.I., Smolin N.V., Pugaev S.V. Vliyanie sredstv khimizatsii na soderzhanie tyazhelykh metallov v pochve, rasteniyakh i promyvnykh vodakh. [Influence of chemicalization facilities on the content of heavy metals in soil, plants and wash water]. Integratsiya obrazovaniya. 2000. no. 2. pp. 57-60.
12. Pugaev S.V. Geokhimicheskoe rayonirovanie pakhotnykh pochv Respubliki Mordoviya po soderzhaniyu tyazhelykh metallov. [Geochemical zoning of arable soils of the Republic of Mordovia in terms of heavy metals content]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2015. Vol. 29. no. 3. pp. 28-32.
13. Nedikova E.V. Ukreplenie narushennykh svyazey vnutri ekologo-landshaftnykh system. [Strengthening of broken links within ecology-landscape systems]. Zemledelie. 2003. no. 5. pp. 25.