Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Shans – new red clover variety

Pages: 20-24.

Onuchina O.L.1, PhD in agriculture, head of department,
Gripas’ M.N.2, PhD in agriculture, head of laboratory,
Arzamasova E.G.2, PhD in agriculture, researcher,
Popova E.V.2, PhD in agriculture, researcher,
Korneva I.A.1, associated researcher

1Falenki breeding station, s. Falenki, Kirov region, Russia, 2North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia

E-mail: fss.nauka@mail.ru

The article presents results of breeding activity (1990…2012) on creation of early, winter hardiness, productive red clover (Trifolium pratense L.) variety ‘Shans’ having high fodder quality. Originators of the variety – Falenki breeding station and North-East Agricultural Research Institute Variety ‘Shans’ (breeding line 804/90) created by a method of multiple biotypic selection from middle-ripening adaptive variety ‘Dymkovsky’. According to the results of competitive tests in Falenki breeding station (2008…2012), the variety had advantage over standard variety ‘Trio’ by main economic traits and distinguished with earliness (55…75 days from spring re-growth till beginning of flowering; 110…128 days for seed ripening), high winter hardiness (96…100 %), dry matter yield – 11.3 t/ha and raw protein yield – 1.53 t/ha, high seed yield – 0.2 t/ha, resistance against root rot (index of disease development IDD = 18.2 %). According to data of ecological test (2012) under agro-climatic conditions of Kirov city (North-East Agricultural Institute) variety ‘Shans’ shown high potential productivity of dry matter – 21.22 t/ha (significantly higher than standard ‘Trio’ on 2.80 t/ha or 15.2%). In 2012 the variety was passed to State varietal test, since 2017 – was included into State Register of breeding achievements allowed to use in Volga-Vyatka region (patent № 8916 from February 13, 2017). 

Keywords: red clover, method, selection, variety, green mass yield, dry mass yield, raw protein

References

1. Kosolapov V.M., Trofimov I.A., Trofimova L.S. Kormoproizvodstvo – strategicheskoe napravlenie v obespechenii prodovol’stvennoy bezopasnosti Rossii. Teoriya i praktika. [Fodder production – strategic direction in supply of food safety of Russia. Theory and practice]. Moscow: FGNU «Rosinformagrotekh», 2009. 199 p.
2. Figurin V.A. Vyrashchivanie mnogoletnikh trav na korm. [Growing of perennial grasses for fodder use]. Kirov: NIISKh Severo-Vostoka, 2013. 188 p.
3. Novoselov M.Yu. Selektsiya klevera lugovogo (Trifolium pratense L.). [Breeding of red clover (Trifolium pratense L.)]. Moscow, 1999. 183 p.
4. Kiselev N.P., Kormshchikov A.D., Nikiforova E.V., Prozorova I.N., Prozorov V.A., Kiselev S.N. Vyatskie klevera. [Vyatka clovers]. Kirov: GIPP «Vyatka », 1995. 276 p.
5. Zolotarev V.N., Kosolapov V.M., Perepravo N.I. Sostoyanie travoseyaniya i perspektivy razvitiya semenovodstva mnogoletnikh trav v Rossii i Volgo-Vyatskom regione. [State of grasses growing and prospects of development of perennial grasses’ seed growing in Russia and Volga-Vyatka region]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2017. no. 1 (56). pp. 28-34.
6. Onuchina O.L., Korneva I.A., Gripas’ M.N., Arzamasova E.G., Popova E.V. Rezul’taty i perspektivy selektsii klevera lugovogo (Trifolium pratense L.) v Severo-Vostochnom regione Evropeyskoy chasti Rossii. [Results and prospects of red clover (Trifolium pretense L.) breeding in North-East region of European Russia]. Modern Vymožeností vĕdy - 2014: Mat. X mezinárodní vĕdecko – praktická conference. 27 Ledna - 05 února 2014 roku. Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2014. Díl. 32. pp. 103-108.
7. Metodicheskie ukazaniya po selektsii i pervichnomu semenovodstvu klevera. [Methodical indications on breeding and primal seed growing of clover]. Moscow: VNIIK, 2002. 72 p.
8. Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya sel’skokhozyaystvennykh kul’tur. [Methods of State varietal testing of agricultural crops]. Moscow, 1985. 267 p.
9. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki). [Methods of field experiment (with basis of statistical processing)]. Moscow: Kolos, 1985. 416 p.