Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Agrochemical properties of sod-podzolic soil and productivity of field crops at entering of increasing doses of complete mineral fertilizer

Pages: 35-41.

Zavyalova N.E., DSc in biology, head of laboratory
Perm Research Institute of Agriculture, s. Lobanovo, Perm, Russia
Storozheva A.N., undergraduate
Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia

E-mail: pniish@rambler.ru

Study was carried out on influence of increasing doses (0, 30, 60, 90, 120, and 150 kg/ha of acting matter) of complete mineral fertilizer on the main indicators of fertility of sod-podzolic soil and the yield of field crops in the long-time experimental field of Perm Agricultural Research Institute in 8-field crop rotation with two fields of clover in 2012-2014. A negative correlation is established between doses of NPK and pHKCl value (r = -0.94). Introducing of high doses N120-150P120-150K120-150 leads to acidification of topsoil from pH 5.6 at begining of experimetn in 1978 to pH 4.9…4.8, but promotes preservation of humus 2.04…2.06% at baseline (2.12%). The total content of mobile phosphorus at introducing of studied doses in the layer 0…20 cm increased to 300…452 mg/kg in comparison with the initial content (175 mg/kg); in the layer of 20…40 cm to 228…358 mg/kg. The maximum yield of wheat (2.5 t/ha) was obtained at entering of complete fertilizer dose 60 kg/ha; of potatoes – 21.8 t/ha at a dose 90 kg/ha; red clover – 2.2…2.3 t/ha at a dose 120-150 kg/ha for a previous crop. The introduction of higher doses of NPK did not enhance the yield of wheat and potatoes, but has led to the deterioration of product quality. In variants N120-150P120-150K120-150 dry matter content in potato tubers decreased by 1.3…2.5 % (LSD05 = 0.6) and starch to 0.65% (LSD05 = 0.55) in comparison with optimal variant N90P90K90; accumulation of nitrate nitrogen was observed above the maximum allowable concentration – up to 280…337 mg/kg. Increased in gluten content in wheat grain was observed at the improvement of nitrogen nutrition from 33.08% for the variant without fertilizers to 42.33% at application of NPK in a dose 60 kg/ha; higher dose of fertilizer resulted in a decrease in the content on 4.85…6.08%. The highest nitrogen content (3.23%) identified in the green mass of clover in variant N150P150K150.

Keywords: sod-podzolic soil, mineral fertilizers, agrochemical properties, yield of field crops

References

1. Khlystovskiy A.D. Plodorodie pochvy pri dlitel'nom primenenii udobreniy i izvesti. [Soil fertility at long-term use of fertilizers and lime]. Moscow: Nauka, 1992. 192 p.
2. Titova V.I., Varlamova L.D., Tyurnikova E.G., Arkhangel'skaya A.M., Nefed'eva V.V. Izmenenie produktivnosti kul'tur i agrokhimi-cheskikh pokazateley pochvy v 9-y rotatsii sevo-oborota v mnogoletnem polevom opyte pri primenenii udobreniy. [Change on crop productivity and agrochemical parameters of soil in the 9th rotation of crops in a long-term field experiment at use of fertilizers]. Agrokhimiya. 2013. no. 7. pp. 25-32.
3. Naumova N.B., Makarikova R.P., Sa-venkov O.A., Ankudovich Yu.N., Vervayn O.D. Vliyanie udobreniy na khimicheskie svoystva dernovo-podzolistoy pochvy v zernotravyanom sevooborote v dlitel'nom polevom opyte. [Influence of fertilizers on chemical properties of sod-podzolic soil in a grain-grass crop rotation in a long-time field experiment]. Agrokhimiya. 2012. no. 3. pp. 3-11.
4. Lapa V.V., Ivakhnenko N.N. Produktivnost' sevooborotov i izmenenie plodorodiya dernovo-podzolistoy supeschanoy pochvy pri dlitel'nom primenenii udobreniy. [Productivity of crop rotations and changing in fertility of sod-podzolic sandy loam soil at long-time use of fertilizers]. Agrokhimiya. 2012. no. 9. pp. 41-48.
5. Chebotarev N.T., Yudin A.A. Vliyanie kompleksnogo primeneniya udobreniy na plodorodie i produktivnost' dernovo-podzolistoy pochvy. [Influence of complex use of fertilizers on the fertility and productivity of sod-podzolic soil]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2014. no. 3. pp. 31-35.
6. Abashev V.D., Svetlakova E.V., Popov F.A., Noskova E.N., Denisova A.D. Vliyanie vozrastayushchikh doz i sootnosheniy mineral'nykh udobreniy na urozhaynost' i kachestvo zerna ozimoy rzhi. [The effect of increasing doses and ratios of mineral fertilizers on the yield and quality of grain of a winter rye]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2014. no. 4. pp. 26-30.
7. Abashev V.D., Svetlakova E.V. Vliyanie mineral'nykh udobreniy na urozhaynost' kul'tur zernoparotravyanogo sevooborota. [The influence of mineral fertilizers on crop yields in grain-fallow-grass rotation]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2015. no. 2. pp. 37-43.
8. Nikitishen V.I. Ekologo-agrokhimicheskie osnovy sbalansirovannogo primeneniya udobreniy v adaptivnom zemledelii. [Ecologo-agroсhemical basis of the balanced application of fertilizers in adaptive farming]. Moscow: Science, 2003. 183 p.
9. Cherkasov G.N., Voronin A.N., Trapeznikov S.V. Vliyanie pogodnykh usloviy na plodorodie pochv, urozhaynost' sel'skokhozyaystvennykh kul'tur i effektivnost' udobreniy v tsentral'nom Chernozem'e. [Influence of weather conditions on fertility of soils, productivity of crops and efficiency of fertilizers in the central Chernozem region]. Doklady RASKhN. 2010. no. 5. pp. 25-27.