Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Aftereffect of green manure and straw in crop rotation

Pages: 38-42.

Dzyuin A.G., PhD in agriculture, leading researcher,
Dzyuin G.P., PhD in agriculture, leading researcher

Udmurt State Agricultural Research Institute. Pervomajskij, Udmurt Republic, Russia

E-mail: ugniish@yandex.ru

Investigations were carried out in the conditions of the Udmurt Republic on sod-podzolic medium loamy soil. The depth of straw placement into the soil in three different chains of crop rotations was studied in 1976…1980; the influence of bio-resources on productivity of crop rotation - in 2001…2008. The purpose of the work is to study the duration of the aftereffect of green manure and straw in different chains and adaptive crop rotations. On low cultivated sod-podzolic soil winter rye's straw ploughed on a depth 14-16 cm at a dose 5.0…5.5 t/ha in combination with mineral fertilizers N120Р120К90 showed aftereffect on winter rye - second crop of chain of crop rotation. At ploughing of straw on a depth 20-22 cm its aftereffect was observed only in years with sufficient availability of moisture. At well cultivated soil the aftereffect of straw reduced per rotation of 8-field crop rotation with twice ploughing of straw in combination with nitrogen (under spring crops – N30 and N60, under winter rye - N60 and N75) on 40-60 kg/ha PK background (depending of crops) but not stopped completely. After completing of full rotation aftereffect of straw ploughing increased productivity of green mass of annual grasses: on the manure background of the first and second doses of nitrogen - by 14.6 to 19.5%; on the background without manure with the second dose of nitrogen - by 23.6%. Aftereffect of straw significantly decreased on third cultures – barley and oats by 0.34 t/ha on light and by 0.20 t/ha on deep cultivation. Decrease of aftereffect of vetch-oats green manure on the background without manure began at 2-year cultivation of clover with a fourth culture; at 1-year use of clover - with the 3rd culture. On the background of manure aftereffect of straw is not revealed. Lowering of aftereffect of clover green manure fallow for the crop rotation till full cessation in the last culture – the oats is marked on both manure and without manure backgrounds.

Keywords: crop rotation, green manure fallow, straw, aftereffect

References

1. Voznyakovskaya Yu.M., Popova Zh.P., Petrova L.G. Sideral'nye udobreniya – regulyatory pochvenno-mikrobiologicheskikh protsessov v usloviyakh pochvoutomleniya. [Green manures - regulators of soil-microbiological processes in the conditions of soil fatigue]. Doklady VASKhNIL. 1988. no. 2. pp. 6-9.
2. Kul'bida V.V., Artyushenko A.A. Pozhnivnye posevy na korm i zelenoe udobrenie. [Stubbly crops for forage and green manure]. Zemledelie. 1991. no.11. pp. 50-52.
3. Kormilitsyn V.F. Znachenie sideratsii v vosproizvodstve plodorodiya temno-kashtanovoj pochvy Povolzh'ya v usloviyakh orosheniya. [The value of green manuring in reproduction fertility of dark-chestnut soil of the Volga region under irrigation conditions]. Doklady VASKhNIL.1988. no. 10. pp. 21-24.
4. Emtsev V.T., Nitstse L.K. Vliyanie solomy na mikrobiologicheskie protsessy v pochve pri ee ispol'zovanii v kachestve organicheskogo udobreniya. [Influence of straw on microbiological processes in the soil when used as an organic fertilizer]. Ispol'zovanie solomy kak organicheskogo udobreniya. [The use of straw as organic fertilizer]. Moscow: Nauka, 1980. pp. 70-102.
5. Lebedeva T.V., Koryagin Yu.V. Postuplenie i skorost' razlozheniya svezhej organicheskoj massy sideral'nykh kul'tur. [Input and rate of decomposition of fresh organic mass of green manure crops]. Povyshenie plodorodiya pochvy v sovre-mennom zemledelii s ispol'zovaniem udobrenij i resurso-sberegayushchikh tekhnologij vozdelyvaniya sel'sko-khozyaystvennykh kul'tur: Pervaya mezhdunar. konf. Geoseti opytov s udobr. i dr. agrokhim. sredstvami 18-22 marta 1996 g. [Improvement of soil fertility in modern agriculture with the use of fertilizers and resource-saving technologies of cultivation of agricultural crops: The First International Conference GeoNetwork experiments with fertilizers and agrochemical products]. Moscow, 1998. Vol. II. pp. 41-44.
6. Dzyuin A.G., Dzyuin G.P. Primenenie bioresursov v sevooborote. [The use of biological resources in crop rotation]. Innovatsionnye tekhnologii vozdelyvaniya s.-kh. kul'tur v Nechenozem'e: sb. dokl. Vseros. nauch.-prakt. konf., posvyashch. 75-le-tiyu obrazov. GNU Vladimirskij NIISKh Rossel'-khozakademii 2-4 iyulya 2013 g. [Innovative technologies of cultivation of agricultural crops in Non-Chernozem zone: collection of the All-Russian scientific-practical conference dedicated to the 75th anniversary of Vladimir Agricultural Research Institute of the RAAS]. Suzdal', 2013. Vol. 1. pp. 151-154.