Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Influence of systems of processing of light grey wood soil on productivity of potato in the conditions of Nizhniy Novgorod region

Pages: 53-59.

Ivenin V.V., DSc, professor, head of cathedra,
Ivenin A.V., PhD, associate professor,
Bogomolov V.N., post-graduate student

Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, Nizhny Novgorod, Russia

E-mail: iveninvv@mail.ru

At adaptation of the Dutch technology of potato cultivation to local soil-climatic conditions necessity is revealed of carrying out of chizel cultivations as additional pre-sowing processing of light grey wood soil in the spring. The Dutch technology of potato cultivation excludes any additional processing of soil in the spring, except milling by a vertical mill. Comparative studying of three variants of systems of soil processing is spent in Open Company "STAK" of the Nizhniy Novgorod region on potato varieties Udacha, Red Scarlett, Kolette. Use of autumn plowings by a turnaround plough in system of soil processing in comparison with spring ploughong has led to significant increasing of biological activity of soil under potato varieties Kolette and Red Scarlett in 2012-2013. At use of spring ploughing in system of soil processing distinctions on degree of decomposition of a linen cloth under various varieties of potato are noted; significant decrease in biological activity of soil was observed in sowings of potato Kolette. An essential difference on density of arable layer, the general weed contamination of potato sowings between varieties and systems of soil processing in 2012-2014 has not been revealed both in the beginning, and in the end of growth season. Application of autumn basic processing of soil in comparison with spring ploughing has led to significant increasing of productivity of potato on 7.0…8.3 t/ha on the average for three years. Additional use of chizel a cultivator in system of pre-sowing processing of soil has increased productivity of potato on 1.0…3.7 t/ha on the average for three years. Variety Red Scarlett in 2012 has provided the maximum productivity (67.4 t/ha) in a variant with autumn ploughing by a turnaround plough, spring chizel cultivation and milling (in a variant with soil processing on the Dutch technology it is received 59.1 t/ha). Potato varieties of foreign breeding Red Scarlett and Kolette were the most fruitful (56.4 and 59.4 t/ha accordingly on the average for 3 years by all variants of processing). Productivity of variety Udacha of Russian breeding is significantly lower (52.1 t/ha) as in variants with use of autumn processing, and on spring ploughing.

Keywords: potato, variety, field experiment, soil biological activity, addition density, weed contamination, productivity, autumn ploughing, spring ploughing, chizel cultivation

References

1. Ivenin V.V. Sistema zemledeliya kho-zyaystva dolzhna postoyanno sovershenstvo-vat'sya. [System of agriculture of an economy should be improved constantly]. Resursy i tekhno-logii ratsional'nogo proizvodstva sel'skokhozyay-stvennoy produktsii: Mat-ly konf. [Resources and technologies of rational manufacture of agricultural production: materials of conference.]. N. Novgorod, Nizhniy Novgorod regional institute of management and agrarian and industrial complex economy, 2000. pр. 48-56.
2. Zaikin V.P., Ivenin V.V. Nauchnye osnovy sevooborotov Volgo-Vyatskogo regiona: ucheb. posobie. [Scientific bases of crop rotations in Volga-Vyatka region: tutorial]. Nizhny Novgorod: N. Novgorod State Agricultural Academy, 2002.  99 p.
3. Tekhnologiya proizvodstva produktsii rastenievodstva: ucheb. posobie dlya studentov vuzov; pod red. V. P. Zaikina. [Technology of production of plant growing: tutorial for students of high school / ed. by V.P. Zaikin]. Nizhny Novgorod: N. Novgorod State Agricultural Academy, 2008. 426 p.
4. Sayfieva G.S. Resursosberegayushchie tekhnologii vozdelyvaniya kul'tur sploshnogo poseva v zvene sevooborota na seroy lesnoy pochve Respubliki Tatarstan: avtoref. dis. … kand. nauk. [Resourse-saving technologies of cultivation of continuous crops in a crop rotation link on grey wood soil of Republic Tatarstan: PhD Thesis Abstract]. Ioshkar Ola, 2009. 23 p.
5. Abrasimova L.N. Issledovaniya pro-tsessov differentsiatsii pakhotnogo sloya po biologicheskoy aktivnosti v reguliruemykh uslovi-yakh. Teoreticheskie osnovy obrabotki pochv. [Research of processes of differentiation of an arable layer on biological activity in adjustable conditions. Theoretical bases of soils processing.]. Leningrad: Hydrometeoizdat, 1969. pp. 233-329.
6. Minenko A.K. Vliyanie agrotekh-nicheskikh priemov na mikrobiologicheskuyu aktivnost' i plodorodie. [Influence of agrotech-nical methods on microbiological activity and fertility]. Научн. тр. NIISH CRNZ, 1974. no. 33. pр. 105-118.
7. Dubov Yu. G. Spetsializirovannye sevooboroty v usloviyakh Severa Nechernozemnoy zony. [Specialized crop rotations in the conditions of the North of Non-Chernozem zone]. Proceedings of Mordovian University. Saransk, 1979. Issue 2. pр. 17-22.
8. Zaikin V.P., Shablykin A.G. Vliyanie sistemy osnovnoy obrabotki pochvy i predshestvennika na plotnost' svetlo-serykh lesnykh pochv i urozhaynost' sel'skokhozyayst-vennykh kul'tur. [Influence of system of basic soil processing and predecessor on density of light grey wood soils and productivity of agricultural crops]. Agrofizicheskie svoystva pochv i ikh regulirovanie v usloviyakh intensivnogo zemlede-liya. [Agrophysical properties of soils and their regulation in the conditions of intensive agriculture]. Proceedings of Mordovian University. Saransk, 1989. pp. 129-135.