Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Modification of acid-soluble manganese content in the podzolic soils

Pages: 46-52.

Zubkova O.A., PhD, researcher

North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia

E-mail: edaphik@mail.ru

Element content of soils is a very important indicator of their chemical condition, characteristics and genesis. Manganese is one of the essential components of the soils. Content and behavior of studied element is depended on type and characteristics of soil: acidity, redox potential, content of organic matter. The aim of the work is study of dynamics of acid-soluble manganese in the podzolic soil under forest and it anthropogenically modified equivalent – sod-podzolic soil under arable land during growth season. Research conducted in the Kirov region.  Soil samples were selected using a soil corer from the three upper horizons. Sampling conducted in 2009 and 2010 during the period from May to July every week and from July to September every 2-3 weeks depending on the weather conditions. The following parameters were determined in the samples: field soil moisture; pH of salt extract; content of total organic matter according to Turin's method; content of labile organic matter – in 0.1 M pyrophosphate extract; acid soluble manganese – in 1 M nitric acid. Manganese is a biofil element. The largest number of acid soluble form of element in the podzolic soil under forest is contained in the litter: 220-1428 mg/kg; in the sod-podzolic soil under arable land – in the arable horizon: 233-486 mg/kg. In general significant seasonal dynamics of content of the acid soluble manganese in the podzolic soil under forest were discovered in the litter and eluvial horizons only; in the sod-podzolic soil under arable land – in all studied horizons. The study found that in the observed period the overall trend of seasonal dynamics of acid soluble manganese in the podzolic soil under forest and sod-podzolic soil under arable land is increase of its contents in summer. In soil under forest litter a direct correlation between acid-soluble compounds of Mn and рНКCl was found:  r = 0.86; in soil under arable land - direct link of their content with the amount Сtotal in the eluvial horizon: r = 0.88.

Keywords: soil, manganese, seasonal dynamics

References

1. Vodyanitskiy Yu.N. Tyazhelye i sverkhtyazhelye metally i metalloidy v zagryaz-nennykh pochvakh. [Heavy and extra heavy metals and metalloids in contaminated soils.] Moscow, 2009. 95 p.
2. Post J.E. Manganese oxide minerals: Crystal structures and economic and enviro-ntmental significance. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1999. V. 96. P. 3447-3454.
3. Nebol'sin A.N., Nebol'sina Z.P. Izvest-kovanie pochv (rezul'taty 50-letnikh polevykh opytov). [Lime application of soils (the results of 50 years of field experiments)]. Saint-Petersburg: Leningrad Agricultural Research Institute, 2010. 254 p.
4. Protasova N.A., Shcherbakov A.P. Mikroelementy (Cr, V, Ni, Mn, Zn, Cu, Co, Ti, Zr, Ga, Be, Ba, Sr, B, I, Mo) v chernozemakh i serykh lesnykh pochvakh Tsentral'nogo Chernozem'ya. [Microelements (Cr, V, Ni, Mn, Zn, Cu, Co, Ti, Zr, Ga, Be, Ba, Sr, B, I, Mo) in Chernozems and Grey Forest Soils within Central Chernozem Region]. Voronezh, 2003. 368 p.
5. Shishov L.L., Tonkonogov V.D., Lebedeva I.I., Gerasimova M.I. Klassifikatsiya i diagnostika pochv Rossii. [Classification and diagnostics of soils of Russia]. Smolensk: Oycumene, 2004. 342 p.
6. Arinushkina E.V. Rukovodstvo po khimi-cheskomu analizu pochv. [Guidance on chemical analysis of soils]. Moscow: Moscow State University Publishing House, 1970. 488 p.
7. Rekomendatsii dlya issledovaniya ba-lansa i transformatsii organicheskogo veshchest-va pri sel'skokhozyaystvennom ispol'zovanii i intensivnom okul'turivanii pochv. [Recommendations for research of balance and transformation of organic matter at agricultural use and intensive cultivation of soils]. (Editor C.V. Dyakonova). Moscow: VASKHNIL, 1984. 96 p.
8. Metodika vypolneniya izmereniy mas-sovykh kontsentratsiy toksich-nykh metallov v probakh pochv atomno-absorbtsionnym metodom. [The method of measurement of mass concentration of toxic metals in soil samples by atomic absorption spectrometry]. Moscow: JSC Sojuzspe-cavtomatika. Certified in accordance with GOST 8.563-96. 2001.
9. Il'in V.B, Syso A.I. Mikroelementy i tyazhelye metally v pochvakh i rasteniyakh Novosibirskoy oblasti. [Trace elements and heavy metals in soils and plants of the Novosibirsk region]. Novosibirsk: Siberian branch of RAS Publishing, 2001. 229 p.
10. Shikhova L.N., Egoshina T.L. Tyazhe-lye metally v pochvakh i rasteniyakh Severo-Vostoka evropeyskoy chasti Rossii. [Heavy metals in soils and plants of the North-East of the European part of Russia]. Kirov, 2004. 264 p.
11. Dubenok N.N., Mazhayskiy Yu.A., Evtyukhin V.F., Tobratov S.A. Zakonomernosti raspredeleniya tyazhelykh metallov v pochvakh lesnykh ekosistem (na primere tsentral'noy chasti Ryazanskogo regiona). [Regularities of distribution of heavy metals in soils of forest ecosystems (on the example of the Central part of the Ryazan region)]. Doklady Rossiyskoy akademii sel's-kokhozyaystvennykh nauk. 2011. no.3. pp. 26-30.
12. Agroklimaticheskij byulleten' po Ki-rovskoj oblasti na 2009 god. [Agro-meteoro-logical bulletin on Kirov region for 2009]. Kirov, 2010. 12 p.
13. Poznyak S.S. Soderzhanie tyazhelykh metallov Pb, Ni, Zn, Cu, Mn, Zr, Cr, Co  i Sn v pochvakh Tsentral'noy zony Respubliki Bela-rus'. [Content of heavy metals Pb, Ni, Zn, Cu, Mn, Zr, Cr, Co and Sn in soils of Central zone of Republic of Belarus]. Minsk: ITMO. Series Economics and environmental management. 2011. no.1. pp. 16-20.